NEW RELEASE

หมายเหตุ : หากหน่วยงานใดในมหาวิทยาลัยต้องการสิทธิ์เพิ่มข้อมูลในปฏิทินมหาวิทยาลัย กรุณาติดต่อ คุณอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ โทร.5102 (คู่มือการใช้งานปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย)

NEW

ระบบแนะนำการเทียบรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


NEW

ระบบรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


NEW

SRU Campus Hub
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


NEW

SRU E-exam
ระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์


NEW

SRU HiPerC
ระบบห้องเรียนสมรรถนะสูงแบบอิเล็กทรอนิกส์


NEW

ระบบจองเสื้อฯ
ระบบจองเสื้อเฟรชชี่และเครื่องหมายนักศึกษา


NEW

SRU QA System
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


NEW

ระบบการขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระบบการของตำแหน่งทางวิชาการ


NEW

Research Management
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย


NEW

SRU EIS
ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง


NEW

SRU Expert System
ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ


ระบบสารสนเทศทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
Contact Information

  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
  • โทรศัพท์. 0-7791-3351 โทรสาร. 0-7791-3352
  • arit@sru.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

  • งานธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ : 3700
  • งานธุรการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ , งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ : 5100
  • งานวิศวกรรมเครือข่ายและซ่อมบำรุง : 5101
  • งานพัฒนาระบบสารสนเทศ : 5102
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ : 5103